กองซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ภารกิจกองซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์

มีหน้าที่ ดำเนินการ ควบคุม กำกับการ ประสานงานและปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง แก้ไข ดัดแปลง  สร้าง ผลิต บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้คำแนะนำทางเทคนิค  เกี่ยวกับการใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีหัวหน้ากองซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ