กองสื่อสารข้อมูล

ภารกิจกองสื่อสารข้อมูล

มีหน้าที่ ดำเนินการ ควบคุม กำกับการ และปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล การซ่อมบำรุง สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง บริภัณฑ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกองทัพอากาศ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมสถานภาพเครือข่ายสื่อสารข้อมูล มีหัวหน้ากองสื่อสารข้อมูล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ