อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กล่าวสารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ของ
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีความว่า

          พี่น้องข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ ทุกท่าน

          เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ กระผมขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังพี่น้องทหารอากาศทุกท่าน ตลอดจนครอบครัว ด้วยความรักและความห่วงใย

          ในรอบปีที่ผ่านมา พี่น้องทหารอากาศได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะ และเสียสละมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้การปฏิบัติจะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดต่าง ๆ แต่ด้วยจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพอากาศโดยรวมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กระผมขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอชื่นชมและขอขอบคุณข้าราชการตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งอย่างเต็มกำลังความสามารถทำให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ พร้อมนี้ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยสนาม ซึ่งท่านเป็นผู้มีความเสียสละและอุทิศตนอย่างกล้าหาญอดทน

          สำหรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ กองทัพอากาศมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการพัฒนากองทัพอากาศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอความร่วมมือร่วมใจจากกำลังพลทุกคนในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน มีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา ตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไป

          ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ กระผลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง มีพลังใจ และพลังสติปัญญา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ตนเอง กองทัพอากาศและประเทศชาติสืบไป