พิธี รับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ

พิธี รับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ

พิธี รับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

 น.อ.สิทธิศักดิ์ สายเงิน ส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และมอบการบังคับบัญชา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้กับ น.อ.ธีระ สุทธิพันธ์ ในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการทุกคน