นนอ.เข้ารับการฝึกงาน

นนอ.เข้ารับการฝึกงาน

นนอ.เข้ารับการฝึกงาน

       นนอ.ชั้นปีที่ ๕ คต. จำนวน ๑๒ คน เข้ารับการฝึกงาน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๙ ต.ค.๖๐ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต