พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

  ตามคำสั่ง ทอ.ที่๑๗๖๕/๖๐ ลง ๓ ต.ค.๖๐ และคำสั่ง ทอ.ที่ ๑๙๐๖/๖๐ ลง ๑ พ.ย.๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน โดยให้เลื่อนยศนาย
ทหารประทวน สังกัด สอ.ทอ. จำนวน ๑๒ คน โดยมีนายทหารประทวนสังกัด ศคพ.ทอ. จำนวน ๖ คนดังนี้