กิจกรรม Awareness Training ISO27001:2013

กิจกรรม Awareness Training ISO27001:2013

กิจกรรม Awareness Training ISO27001:2013

กิจกรรมอบรม Awareness Training ISO27001:2013 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม สอ.๔ (กวก.)