กิจกรรมตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๖๐

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๖๐

Internal Audit ISO27001:2013 
กิจกรรมตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๖๐

  ในวันที่ ๒๓-๒๔ พ.ย.๖๐ ศคพ.ฯ มีกิจกรรมตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๖๐ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO27001:2013 ให้ยังคงรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และรักษามาตรฐานในการให้บริการฝากวางเซิร์ฟเวอร์ โดยวันแรกจะเป็นการตรวจสอบทีมผู้บริหาร, ทีมดูแลบุคลากร, ทีมดูแลเอกสาร, ทีมผู้ตรวจภายใน และดูการทำงานของ Data Center และทีมดูแล Facilities วันที่ ๒ เป็นการตรวจการทำงานของทีม Network และ System พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ