กองกรรมวิธีข้อมูล

ภารกิจกองกรรมวิธีข้อมูล

วางแผน ควบคุม กำกับการ ประสานงาน ดำเนินการและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การกรรมวิธีข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การโปรแกรมและบูรณะโปรแกรม คอมพิวเตอร์ การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติการสงครามสารสนเทศ ตลอดจน การสนับสนุนและบริการโปรแกรม คอมพิวเตอร์ มีหัวหน้ากอง กองกรรมวิธีข้อมูลเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ